A A A A
Szerző Téma: Törvényességi vizsgálat kérése a megalkotott taxis rendelet egyes pontjaira.  (Megtekintve 15222 alkalommal)

Nem elérhető Köcsög taxis

 • Adminisztrátor
 • Ifjonc
 • *****
 • Hozzászólások: 84
 • Népszerűség: +11/-0
 • Nem: Férfi
 • Driver
 • Szempont: 0
  • Profil megtekintése
 • Céges / Mezítlábas: Mezítlábas
Közzé teszem azt a levelem, melyet Budapest F?város Kormányhivatala részére küldtem, egy törvényességi vizsgálat lefolytatásának kérésére. Mint ismeretes Budapest F?város Önkormányzata által megalkotott (Tarlós-Vitézy-Metál) diktátum, több pontjában is sérti az emberi jogaimat és törvényi ütközést tartalmaz, ezért kezdeményeztem (állampolgári jogommal élve) egy vizsgálat lefolytatását. Az eredményt persze majd meglátjuk, de olyan nagyon-nagy reményeket azért nem lehet hozzáf?zni, mivel az egyik kutya nem harapja meg a másikat.
A levél itt lentebb olvasható.

Tisztelt Budapest F?város Kormányhivatala!

Törvényességi vizsgálat lefolytatásának kérelmével fordulok Önökhöz a
Budapest F?város Önkormányzata Közgy?lésének 31/2013. (IV. 18) önkormányzati rendelete végett, mely már hosszú évek óta egy szükséges megalkotási kényszer alatt húzódott, és ennek következményeként, véleményem szerint számtalan jogsérelemmel került elfogadásra.

2013. április 09-én megszavazott taxi rendelet, tulajdonképpen egy folyamatos hátsó nyomásra megalkotott, különböz? lobbicsoportok térnyerésének el?segítése, illetve piaci pozícióiknak megtartására irányuló rendelkezés, mely így akár az alapvet? emberi jogok sérelmét is eredményezi.

Budapest F?város Önkormányzata, mint a hatósági ár megállapítója, hosszú évek óta valami rejtélyes okból kifolyólag, képtelen egy megfelel? a taxis-vállalkozások számára a jogkövet? m?ködéshez szükséges, fels?bb törvény által is biztosított megfelel? hatósági ár megállapítására, ennek következményeként jelent?s túlmunkára – és/vagy csalásra – kényszerítve ezen a piacon m?köd? vállalkozásokat, csak a puszta fennmaradás érdekében.
Több esetben észrevételeztem, az 1990. évi LXXXVII. törvény által biztosított jogommal élve kérelmeztem a megfelel? lépések megtételét, de úgy érzem, hogy minden esetben a mellébeszélésr?l, a félre magyarázásról tettek számomra bizonyosságot.

Részemr?l els?sorban az a sérelmezett tény, hogy ebben a tárgyban sehol nem lehetett látni egy megfelel?, id?szer? közgazdaságilag is megalapozott költségszámítást a hatályos jogszabályok és irányelvek figyelembe vételével. Ennek ellenére közvetett piaci szerepl?k, kamarai és érdekvédelmi szervezetek zászlaja mögé bújva, hangoztattak olyan közgazdasági számításokat nélkülöz? tarifákat, ami akár egy egyszer? számítással is könnyedén bizonyítható, hogy nem lehet megfelel? egy jogkövet? vállalkozás folytatásához.
Itt csupán csak annak jogszer?ségére szeretném felhívni a figyelmet, hogy – a törvényi rendelkezés értelmében – hivatalból vagy az árat érvényesít? vállalkozó kérelmére történhet.
Véleményem szerint, ha ez a hivatali kezdeményezésre történik, akkor is a megfelel? számítások szükségesek annak a megállapításához, egyéb esetben az árat érvényesít? vállalkozó, azaz a kérelmez? indokolt javaslatára történhet.

A megalkotott rendeletnek, kizárólag törvényességi szempontból, az általam kifogásolt része a következ?, melyre kérem Önök által egy jogszer? törvényességi vizsgálat lefolytatását!

E rendelet III. fejezetében a15. § (4) bekezdés, valamint a 16. § (1), (2) bekezdésében szerepl? rendelkezés, olyan hiányos hatósági árrendszert, valamint áralkalmazási feltételeket állapít meg, mely a magasabb rend? törvények által biztosított jogokat figyelmen kívül hagyja és egyszer?en azok rendelkezéseit semmibe veszi, valamint túlterjeszkedik a rendelet megalkotására adott területi felhatalmazáson.

[big]Indokolás[/big]

A 2003. évi CXXV. Törvény az egyenl? bánásmódról és az esélyegyenl?ség el?mozdításáról
2. § Az egyenl? bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
3. § E törvény alkalmazásában
b) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: "továbbá a személyes közrem?ködéssel járó gazdasági munkavégzésre irányuló elemei"

8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek min?sül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt
t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemz?je (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül kedvez?tlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lev? személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.
9. § Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek min?sül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem min?sül?, látszólag az egyenl? bánásmód követelményének megfelel? rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkez? egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lév? személy vagy csoport volt, van vagy lenne.


2012. évi I. Törvény a munka törvénykönyvér?l
294. § (1) E törvény alkalmazásában
f) munkavégzésre irányuló jogviszony: a munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerz?dés, a gazdasági társaság vezet? tisztségvisel?i vagy felügyel? bizottsági tagsági tevékenység ellátására irányuló jogviszony és az egyéni vállalkozás,

89. § Éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti id?szakban teljesített munkavégzés.

139. § (1) A bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaid?re járó munkabérén felül illeti meg.
(2) A bérpótlék számítási alapja - eltér? megállapodás hiányában - a munkavállaló alapbére.

140. § (1) Vasárnap rendes munkaid?ben történ? munkavégzésre kötelezett, a 101. § (1) bekezdés d)-e) és i) pontban meghatározott munkavállalót ötven százalék bérpótlék illeti meg.
(2) Munkaszüneti napon rendes munkaid?ben történ? munkavégzésre kötelezett munkavállalót száz százalék bérpótlék illeti meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra es? munkaszüneti napon történ? munkavégzés esetén.

142. § A munkavállalónak – a m?szakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve – éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár.


2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
6. § (1) A jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

Itt a fentebb említett néhány törvényi rendelkezésb?l jogszer?en kit?nik, hogy az egyéni vállalkozót – ha önmaga alkalmazottja is – megfelel? bérpótlékok illetik meg, még akkor is, ha egy hatóság állapítja meg a szolgáltatásához kapcsolódó hatósági árat.
Továbbá az is könny?szerrel megállapítható, hogy e rendeletben szerepl? azon rendelkezés mely kimondja, hogy „Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítend? visszaútra a vállalkozó az (1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.” olyan területi hatály felett rendelkezik, – társulás hiányában – melyre semmiféle törvényi felhatalmazása nincs.

Megjegyezném még, e kifogásolt rendelet olyan mértékben rombolja a versenyjogot, mely reálisan megközelítve nem valószín?, hogy arányba van az állítólagosan megvalósítani kívánt cél elérésére tett intézkedéssel. Reményeim szerint ennek a pontos megítélésére a GVH hozzáért? szakembergárdát mozgósít az ügyben, és szükség esetén a megfelel? jogi lépéseket kezdeményezi az eljáró felügyeleti szervnél, azaz Önöknél.

Még egyszer kérem a jogi segítségüket – a kötelez? ellen?rzésen felül – egy minden részletre kiterjed? szakszer? törvényességi vizsgálat lefolytatására, mely az általam leírtakon túl, a megalkotott önkormányzati rendelet egészére kiterjed?en, vizsgálja át annak a fels?bb törvényi megfelelését, valamint az eredményt?l függ?en teszi meg a szükséges lépéseket a jogalkotó felé!

Tisztelettel:

Nem elérhető Köcsög taxis

 • Adminisztrátor
 • Ifjonc
 • *****
 • Hozzászólások: 84
 • Népszerűség: +11/-0
 • Nem: Férfi
 • Driver
 • Szempont: 0
  • Profil megtekintése
 • Céges / Mezítlábas: Mezítlábas
Elérhet?vé teszem a megérkezett válaszlevelet amiben tájékoztatnak a vizsgálat eredményér?l.
Ezt valójában el?re borítékolni lehetett volna nyugodt szívvel!
« Utoljára szerkesztve: 2013 Július, 08, 02:36:56 írta taxis »